Po co chodzić na spacery z dzieckiem

Opiekując się dziec­kiem, trzeba brać pod uwagę jego roz­wój fizyczny i psy­chiczny. Czyn­no­ści zwią­zane z pie­lę­gna­cją dziecka, uzu­peł­nione o pobyt na świe­żym powie­trzu będą korzyst­nie wpły­wały na jego roz­wój. Ogólne zale­ce­nia zakła­dają codzienny spa­cer z dziec­kiem. Czas spa­ceru będzie zależny od pogody, pory dnia i samo­po­czu­cia dziecka.

Po co cho­dzić na spa­cery?

Codzienny spa­cer to zapew­nia słońce, powie­trze i ruch. Dosko­nale przy­zwy­czaja orga­nizm do zmien­nych tem­pe­ra­tur, a zara­zem wzmac­nia odpor­ność oraz har­tuje ciało dziecka. Zaw­sze trzeba mieć na uwa­dze dobra­nie odpo­wied­niej odzieży do pogody, aby nie dopro­wa­dzić do prze­grza­nia lub zmar­z­nię­cia nie­mow­laka w wózku. Nowo­cze­sne wózki spa­cerowe zapew­niają osłonę przed warun­kami pogo­do­wymi oraz zapew­niają wygodę zarówno nie­mow­la­kowi, jak i opie­ku­nowi.

Dodat­kowe korzy­ści ze spa­ceru

Pobyt na słońcu dostar­czy wita­miny D nie­zbęd­nej do roz­woju zębów i tkanki kost­nej. Dziecko przy­zwy­cza­jone do spa­cerów o tej samej porze dnia lepiej śpi. Dajemy też dziecku w ten spo­sób sygnał, że na dwo­rze drzemki będą bar­dziej war­to­ściowe. W pewien spo­sób regu­lu­jemy także dziecku rytm dobowy. Spa­cer zapew­nia dziecku nowe bodźce, uczy się na nich i wzbo­gaca swoje reak­cje w har­mo­nii z przy­rodą.

Wstępne weran­do­wa­nie dziecka przed spa­cerem

Nie­mow­laki są bar­dzo wraż­liwe na nie­ko­rzystne warunki pogo­dowe. Dosko­na­łym spo­so­bem na przy­zwy­cza­je­nie ich do powie­wów chod­nego powie­trza i niż­szej tem­pe­ra­tury jest weran­do­wa­nie. Polega ono na uło­że­niu nie­mow­laka w wózku, który będzie stał w pokoju przy otwar­tym oknie. Trzeba bar­dzo uwa­żać, żeby wózek nie stał w prze­ciągu i pil­no­wać czasu. Naj­le­piej zacząć od 10 minut i wydłu­żać do 30 min.

Wybie­ramy wózek spa­cerowy

Wózek powi­nien się spraw­dzić w każ­dym tere­nie. Ma zapew­niać bez­pie­czeń­stwo, sta­bil­ność i wygodę dziecku. Warto zwró­cić uwagę na mate­riał, z jakiego wyko­nane są koła oraz ich roz­miar.

Trzeba poznać warunki, w jakich będzie użyt­ko­wany. Następ­nie wybie­ramy naj­le­piej dopa­so­wany pojazd dla rosną­cego malu­cha.

Klu­czowe para­me­try wpły­wa­jące na kom­fort użyt­ko­wa­nia:

– waga wózka
– wyko­na­nie według norm zapew­niających bez­pie­czeń­stwo,
– funk­cjo­nal­ność,
– duże sie­dzi­sko,
– regu­lo­wane opar­cie,
– ochrona prze­ciw­sło­neczna.

Różne rodzaje wóz­ków ofe­ruje Kin­der­prams.pl, Współ­praca z naj­lep­szymi mar­kami, świetna zna­jo­mość pro­duk­tów oraz fachowe doradz­two prze­kła­dają się na zado­wo­le­nie klien­tów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here